Diagnostické centrum makulárních a sítnicových onemocnění

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD).

Onemocnění sítnice při celkových onemocněních  nečastěji  u cukrovky a vysokého tlaku.
 
K diagnostice a prevenci sítnicových onemocnění je důležité pečlivé vyšetření. Použití moderních technologií, jako je OCT (Spektrální optický koherentní tomograf) je velkým přínosem.

Věkem podmíněná makulární degenerace je 3. nejčastější  příčinou slepoty i ve vyspělých zemích. Onemocnění postihuje pacienty zejména ve věku kolem padesáti let a výše. Projevuje se degenerativním onemocněním oka v místě tzv. žluté skvrny, neboli makuly.

Makula je malá, ale velice důležitá oblast sítnice, která umožňuje ostré vidění. Pokud dojde k onemocnění  v oblasti makuly, pacient má výrazné potíže.  Uprostřed zorného pole vidí zpočátku  deformace obrazu , později nezaostřenou skvrnu. Skvrna se pomalu zvětšuje. Pacient hůře čte nebo vidí nejasná a rozmazaná místa.
Ve čteném textu nejprve chybí jednotlivá písmena, ale s postupujícím časem je rozmazaná oblast stále větší. V pokročilém stádiu už pacient nerozezná ani rysy tváře. Vidí pouze obrysy a kontrasty, periferní zorné pole zůstává zachováno.

Podrobné vyšetření nám ukáže, zda není potřebné pacienta odeslat na specializované pracoviště.

Léčebné možnosti
jsou  aplikace  anti-VEGF látek do sklivce, některé mikrochirurgické zásahy nebo fotokoagulace laserem a fotodynamická terapie. Tyto metody jsou velmi přísně indikovány jen pro určitá stadia onemocnění. Včasná a hlavně přesná diagnóza je rozhodující. Vyléčit VPMD nelze, ale je možné vývoj nemoci alespoň zpomalit.

Diabetická retinopatie

Mnoho pacientů nevnímá příznaky onemocnění diabetes mellitus. Rozostřené vidění, způsobené diabetickou retinopatií, může být prvním příznakem této choroby.
 
Diabetická retinopatie je onemocnění oka, které úzce souvisí s délkou trvání diabetu, s hladinou glukózy v krvi, zejména hladinou glykovaného hemoglobinu, jinými slovy s metabolickou kompenzací, dále s krevním tlakem a s indexem tělesné hmotnosti BMI (body mass index).
Vzniká poškozením retinálních cév, zejména kapilární sítě, což vede k těžké poruše dynamiky krevního oběhu v sítnici. Nastupují změny, které se jeví jako reakce na vleklou hypoxii (nedostatkem kyslíku): sklon ke krvácení, neovaskularizace (novotvořené cévy), degeneratiní depozita. Tyto změny následně vedou k různému stupni poklesu zrakové ostrosti.

Klasifikace diabetické retinopatie je založena na závažnosti intraretinálních mikrovaskulárních změn a na přítomnosti retinálních neovaskularizacích.

Neproliferativní diabetická retinopatie (NPDR) je nejběžnější formou, zahrnující asi 80% případů. Jedná se o formu méně závažnou, která jen zřídka vede k totální ztrátě zraku, avšak může způsobit výrazný pokles úrovně vidění, zejména pokud je tato forma doprovázena edémem (otokem) v oblasti makuly (žluté skvrny). Někteří pacienti taktéž popisují zhoršené vnímání barev a vidění za tmy.

Proliferativní diabetická retinopatie (PDR) je způsobena dlouhodobým nedostatkem kyslíku, což vede k tvorbě nových cév (neovaskularizací) na povrchu sítnice a optického nervu. Novotvořené cévy se šíří mezi sínicí a sklivec, tyto cévy jsou však křehké a náchylné ke krvácení. Následné krvácení do sklivce může být vnímáno jako plovoucí zákaly před okem způsobující zamlžené vidění. Hutnější krvácení do sklivce může způsobit velmi výrazný pokles vidění. V závažných případech může takto postižený sklivec způsobit svým tahem až  odchlípení sítnice. Těžce postižená hemodynamika vede taktéž k tvorbě neovaskularizací duhovky a následně až ke vzniku neovaskulárního glaukomu.

Vyšetření u diabetické retinopatie

Nezřídka je  oftalmolog prvním lékařem, který vysloví u nemocného podezření na diabetes. Součástí vyšetření jsou kompletní anamnestická data, zahrnující podrobné údaje o vzniku, trvání, léčbě, kompenzaci diabetu a dalších diabetických komplikacích a onemocněních ovlivňujících vývoj diabetické retinopatie. Při neprůhlednosti čočky a sklivce pomáhá ultrazvukové vyšetření. Významným  vyšetřením může je optická koherenční tomografie (OCT), která dovoluje diagnostikovat změny v hloubce sítnice .

Léčení diabetické retinopatie

Konzervativní léčení
Konzervativní léčení je součástí mnoha probíhajících výzkumů a studií. Z jednoznačných doporučení je nutno zmínit zejména důsledné dodržování diabetické diety a kompenzaci hypertenze i lipidémie, jako faktorů zásadně ovlivňujících i průběh diabetické retinopatie.

Laserová léčení 
Léčení spočívá v aplikaci laserového paprsku na sítnici. Tento koherentní svazek paprsků je absorbován cílovou tkání a způsobuje její koagulaci. Jejím smyslem je zjizvit hypoxické okrsky periférie sítnice, které jsou popudem ke vzniku neovaskularizací. Zásahem zlepšíme oběhové poměry v centrální krajině.

Chirurgická terapie
Chirurgická terapie je indikována v případech progrese diabetické retinopatie do závažných stadií.Při ztrátě vidění v důsledku krvácení do sklivce, kdy je nepavděpodobné, že se dočkáme vyjasnění sklivce, přichází v úvahu vitrektomie. Jedná se o chirurgický výkon, při kterém dochází k odstranění postiženého sklivce. Výkon může být taktéž doplněn ošetřením sítnice – delaminace, peelingem epiretinálních membrán, uvolněním srůstů, přikládáním odchlípené sítnice, endodiatermokoagulací krvácejících cév, fotokoagulací sítnice endolaserovou sondou, vnitřní tamponádou silikonovým olejem či expanzním plynem, případně současné odstranění katarakty a její náhrada umělou nitrooční čočkou.


Za důležité považujeme především spokojenost našich pacientů

Nabízíme Vám odborná vyšetření s vědomím, že nám svěřujete nejcennější smysl, svůj zrak. V Gemini očním centru o Vás pečují kvalifikovaní odborníci s vysoce moderním lékařským přístrojovým vybavením.